algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van
Steenbekkerskennelbouw


Algemene voorwaarden van Steenbekkerskennelbouw gevestigd te 5443 PA Haps, Cuijkseweg 6. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant nr. 17110856.


1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle door Steenbekkerskennelbouw, gevestigd te Haps, verder te noemen Steenbekkers - uit te brengen aanbiedingen en te sluiten overeenkomsten, voor zover van deze voorwaarden niet nadrukkelijk en met zoveel woorden door Steenbekkers is afgeweken. Eventuele afwijkingen gelden enkel voor de betreffende overeenkomst waarvoor zij is aangegaan, kennen geen terugwerkende kracht en gelden evenmin voor verdere overeenkomsten, tenzij hernieuwd en schriftelijk door Steenbekkers bevestigd.

Tegenover deze voorwaarden zijn alle voorwaarden van de wederpartij op haar briefpapier, bestellings- en leveringsformulieren, nota’s, faxen, mails etc. gesteld en/of ergens gedeponeerd, niet geldend of bindend voor Steenbekkers.

2. Aanbiedingen
Elke door Steenbekkers uitgebrachte aanbieding is vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen. Aanbiedingen gelden maximaal voor de in de schriftelijke offerte genoemde datum. Zonder datum vermelding gelden aanbiedingen voor de duur van maximaal 30 dagen. Steenbekkers behoudt zich het recht voor te allen tijde uitgebrachte offerten te wijzigen dan wel in te trekken.

3. Overeenkomsten
Overeenkomsten worden schriftelijk aangegaan en komen tot stand op de dag van ondertekening door Steenbekkers dan wel op de dag van verzending van de schriftelijke bevestiging door Steenbekkers.

4. Prijzen
Alle aangeboden prijzen zijn inclusief de wettelijke BTW, tenzij anders aangegeven.

Tenzij anderszins schriftelijk is overeengekomen gelden de prijzen van de laatst uitgebrachte prijslijst.

Door van overheidswegen opgelegde maatregelen, welke een prijswijziging tot gevolg hebben, kunnen worden doorberekend.

5. Leveringscondities
Tenzij anders vermeld, gelden de prijzen voor levering – af fabriek Haps.

6. Levertijd
Steenbekkers zal de door haar opgegeven levertermijn zoveel als mogelijk gestand doen. Overschrijding van de genoemde levertijd – door welke oorzaak dan ook – geeft de afnemer nimmer het recht tot het vorderen van schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst of wel tot het niet nakomen van enige door de afnemer tegenover Steenbekkers aangegane verplichting.

Indien een finale datum tussen partijen werd overeengekomen kan bij overschrijding daarvan door Steenbekkers door wederpartij na ingebrekestelling de gesloten overeenkomst worden ontbonden.

Door deze overschrijding van de overeengekomen levertijd kan afnemer geen aanspraak maken op een schadevergoeding op welke grond dan ook en hoe ook genaamd.

Goederen, ook eventuele retourzendingen, worden verstuurd voor rekening en risico van de afnemer.

7. Betalingscondities
Tenzij anders schriftelijk overeengekomen geldt netto betaling vóór levering.

Bij het niet betalen binnen de door ons gestelde betalingstermijn, behouden wij ons het recht voor om alle kosten, verbonden aan een eventueel incasso via rechtswege, geheel door te berekenen.

In geval van niet tijdige betaling is de afnemer vanaf de dag waarop de betreffende betalingstermijn zal zijn verlopen, de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd. Steenbekkers heeft het recht opdrachten op te schorten of niet uit te voeren tot het moment van betaling heeft plaatsgevonden. Wederzijdse schuldvergelijking tussen koper en verkoper is niet toegestaan.

8. Eigendomsvoorbehoud
Goederen geleverd of onderweg, maar nog niet betaald, blijven tot aan volledige betaling van alle openstaande facturen en eventueel gemaakte kosten met betrekking tot incasso, eigendom van Steenbekkers. Koper is niet bevoegd het gekochte te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

9. Reclame
Op- of aanmerkingen bij aflevering dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na aflevering van de goederen, schriftelijk met duidelijke omschrijving van de klacht te worden gemeld.

Manco’s en/of beschadigingen aan goederen of verpakking dienen direct, bij het in ontvangst nemen van de goederen, op de vrachtbrief of afleveringsbon te worden aangetekend.

10. Retourzendingen
Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien deze franco en binnen 14 dagen, en met medeweten en toestemming van Steenbekkers, worden geretourneerd.

11. Aansprakelijkheid
Goederen worden geacht te voldoen aan de in redelijkheid daaraan te stellen eisen zonder dat daarop verder een specifieke garantie van toepassing is.

Steenbekkers kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schades aan goederen of personen, dan wel voor ongevallen, door gebruik van de geleverde zaken.

Evenmin is Steenbekkers aansprakelijk voor kosten en schades die het gevolg zijn van daden of nalatigheid van haar toeleveranciers.

12. Overmacht
Hieronder is onder meer begrepen: brand, energieschaarste, staking, uitsluitingen, sabotage, onlusten, oproer, burgerlijke uitzonderingstoestand, mobilisatie, oorlog (-s gevaar), staat van beleg, stillegging van verkeer te land, te water of in de lucht, overstroming, ijsgang en ander oponthoud van vervoermiddelen, maatregelen van overheidswege, en alle ernstige storingen in het bedrijf van Steenbekkers of haar toeleveranciers.

13. Toepasselijk Recht
Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, geldt uitsluitend het Nederlands recht.


(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2014 - 2024 steenbekkerskennelbouw-shop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel